Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Đền thờ cụ Trương Gia Mô

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Lăng Thoại Ngọc Hầu

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Nhà Hàng Bassac - Victoria Châu Đốc

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • SIÊU THỊ TỨ SƠN

  Mở cửa: 07:30
  Đóng cửa: 22:00
 • SAO MAI RESORT CHÂU ĐỐC

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Chùa Đức Linh

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Bồ Đề Đạo Tràng

  Mở cửa: 04:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Đình Châu Phú

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Hiệu Mắm Cô Tư Ấu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • MẮM BÀ GIÁO KHỎE 55555

  Mở cửa: 19:30
  Đóng cửa: 16:30
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Lạp Xưởng Minh Hương

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00