Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Đình Vĩnh Ngươn

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Đền thờ cụ Trương Gia Mô

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
Ngày 2
 • Bệ đá nơi Bà ngự

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Chùa Viên Quang

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Chùa Huỳnh Đạo

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 20:00
Ngày 3
 • Chùa Châu Long

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 20:00
 • Chùa Viên Quang

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 20:00