Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 00:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Chùa Phước Điền

  Mở cửa: 05:00
  Đóng cửa: 19:00
 • Nhà Hàng Lá Giang

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Hiệu Mắm Cô Tư Ấu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 22:00
 • MẮM BÀ GIÁO KHỎE 55555

  Mở cửa: 19:30
  Đóng cửa: 16:30
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa