Open Time: 08:00 - Close Time: 22:59

Phone: 0827858584

Address: Khom Hoa Thuan, TT Nha Bang, Huyen Tinh Bien, AG Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Cổng TTĐT Du Lịch

DN Trúc Xanh

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Khom Hoa Thuan, TT Nha Bang, Huyen Tinh Bien, AG Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

0827858584

trucxanh@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img